Български научни институти бяха избрани за тестови центрове на НАТО за нови технологии - България - DarikNews
 Институтът ?Големи данни в полза на интелигентното общество” (GATE) към Софийския университет ?Св. Климент Ох
 Author : Dariknews.bg
 #technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
 READ MORE : https://hatinco.com/bylgarski-nauchni-instituti-biaha-izbrani-za-testovi-centrove-na-nato-za-novi-tehnologii-2306558.htm HAT INCORPORATION 大手ソフトウェアハウスは、Web、モバイル、デスクトップアプリケーションの概念にデジタルソリューションを提供し、それらを市場の製品に変え、そのサービスをWebホスティングとグラフィカルなニーズに拡張することを専門としています。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS