Милиони потребители на Android трябва да премахнат тези заразени приложения - Новини - Mobile Bulgaria
 Google премахна приложения от магазина Play Store, използвани от милиони потребители. Това е станало след разкритият
 Author : Павлин Луканов
 #technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
 READ MORE : https://hatinco.com/milioni-potrebiteli-na-android-tryabva-da-premahnat-tezi-zarazeni-prilozheniya.htm HAT INCORPORATION 大手ソフトウェアハウスは、Web、モバイル、デスクトップアプリケーションの概念にデジタルソリューションを提供し、それらを市場の製品に変え、そのサービスをWebホスティングとグラフィカルなニーズに拡張することを専門としています。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS