Да си богат и могъщ не е за всеки: Как шефът на Google издържа на напрежението - WebCafé
 Сундар Пичай закусва леко, работи здраво и си почива с подкасти, астрофизика и ходене
 Author : 
 #technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
 READ MORE : https://hatinco.com/da-si-bogat-i-mogasht-ne-e-za-vseki-kak-shefat-na-google-izdarzha-na-naprezhenieto.htm HAT INCORPORATION 大手ソフトウェアハウスは、Web、モバイル、デスクトップアプリケーションの概念にデジタルソリューションを提供し、それらを市場の製品に変え、そのサービスをWebホスティングとグラフィカルなニーズに拡張することを専門としています。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS